Drodzy Pacjenci, informujemy, że z powodu przeglądu technicznego i serwisu analizatorów 13 lipca 2024 – sobota Laboratorium i wszystkie punkty pobrań będą nieczynne. [...] Czytaj więcej...
Ważne informacje

Stały klient med&lab

Regulamin programu lojalnościowego med&lab Laboratorium Analiz Medycznych
Karta stałego klienta med&lab

karta rabatowa przód

1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym med&lab Laboratorium Analiz Medycznych, zwanym dalej Programem.
 2. Organizatorem Programu jest med&lab Laboratorium Analiz Medycznych s.j. J. Zaborska H. Szafrańska, z siedzibą w Szczecinie (70-781) przy ul. Swojskiej 6, NIP: 955 10 19 359, zwane dalej Organizatorem.
 3. Program skierowany jest wyłącznie do Pacjentów korzystających z usług w punktach pobrań Organizatora, mieszczących się w:
 • Szczecinie, ul.: Swojska 6, Batalionów Chłopskich 86, Kostki Napierskiego 6c, E. Gierczak 32e,
 • Gryfinie, ul.: 9 maja 8 i Energetyków 14a
 • Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 20 D,
 • zwanych dalej Punktami Pobrań.
 1. Warunkiem zapewniającym udział w Programie jest posiadanie Karty Rabatowej, wystawionej przez Organizatora, zawierającej Imię i nazwisko Pacjenta.
2. Zasady uczestnictwa w Programie
 1. Uczestnikiem Programu staje się Pacjent, który dostał kartę rabatową od Pracownika jednego z Punktów Pobrań.
 2. Warunkiem otrzymania karty jest jednorazowy zakup usług w jednym z Punktów Pobrań na kwotę co najmniej 100 zł. Rabat nie obejmuje zakupu usług dokonanego w dniu przystąpienia do Programu.
 3. Ilość Kart jest ograniczona i wynosi ona 500 szt. Karty będą wydawane do momentu ich wyczerpania.
 4. W celu otrzymania karty rabatowej należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
 5. Karta Rabatowa może być również wykorzystywana przez najbliższych członków rodziny Uczestnika.
 6. Uczestnictwo w Programie daje możliwość skorzystania z 10% rabatu na usługi świadczone przez Organizatora.
 7. Badanie “Test Faber” nie jest objęte promocją. Karta nie daje możliwości skorzystania z rabatu na Test Fabera.
 8. Rabat 10 % nie łączy się z innym promocjami.

karta rabatowa tył

3. Postanowienia końcowe:
 1. Zgłaszając swój udział w Programie i biorąc w nim udział, Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Programu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
 3. Uczestnik ma prawo, w każdym czasie, zrezygnować z udziału w Programie poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza w jednym z Punktów Pobrań.
 4. Rezygnacja z udziału w Programie oznacza dezaktywację Karty Rabatowej, a co za tym idzie, niemożność skorzystania z rabatu 10%.
 5. Rezygnacja jest również jednoznaczna z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowych i reklamowych Organizatora, jednakże Organizator zastrzega prawo przechowywania danych osobowych w celach dowodowych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest jego Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 7. Karty Rabatowe są ważne do momentu funkcjonowania Programu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Organizator zawiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu w Punktach Pobrań lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie. Zawiadomienie o zawieszeniu lub zakończeniu Programu nastąpi poprzez udostępnienie takiej informacji w Punktach Pobrań.
 10. Prawo do składania reklamacji w zakresie funkcjonowania Programu przysługuje każdemu Uczestnikowi Programu. Reklamacja powinna zawierać opis i czas pojawienia się problemu oraz zawierać dane identyfikujące Uczestnika. Reklamacje należy przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na piśmie na adres med&lab Laboratorium Analiza Medycznych, ul. Swojska 6, 70-781 Szczecin. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.
 11. Regulamin Programu jest dostępny dla jego Uczestników do wglądu w Punktach Pobrań.
 12. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu, a wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 roku i obowiązuje do czasu zakończenia Programu.