Drodzy Pacjenci, informujemy, że 23 grudnia 2021 r. i w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia nie pracujemy. Wszystkie nasze punkty tego dnia są zamknięte. [...] Czytaj więcej...
Ważne informacje

Regulamin świadczenia usług Wyniki Online

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNIKI ONLINE

I. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 j.t.) med&lab Laboratorium Analiz Medycznych Spółka Jawna Bedus Zaborska zwana dalej med&lab lub Usługodawcą, wprowadza niniejszym Regulamin świadczenia usługi Wyniki online, zwany dalej Regulaminem.

2. Niniejszy Regulamin określa  zasady i warunki techniczne świadczenia przez med&lab usługi pod nazwą Wyniki online na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.medandlab.pl zwanej także Serwisem.

3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi Wyniki online.

II. Definicje

 • med&lab Laboratorium Analiz Medycznych Spółka Jawna Bedus Zaborska z siedzibą: 70-781 Szczecin, ul. Swojska 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd  Rejonowy dla Szczecin-Centrum w  Szczecinie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000202195, NIP: 9551019359, Regon: 810411756;
 • Usługobiorca – osoba,  która  korzysta z  Usługi  Wyniki online,  zwana  także Pacjentem;
 • Aktywacja – proces polegający na przypisaniu adresu email do konta zawierającego dane dotyczące Usługobiorcy odbywający się w siedzibie Usługodawcy;
 • Uwierzytelnienie – logowanie na stronie dostępu do Usługi Wyniki On-line poprzez podanie adresu email, numeru PESEL i hasła uwierzytelniającego, natomiast przy pierwszorazowym logowaniu poprzez podanie adresu email oraz numeru PESEL w celu uzyskania nowego hasła;
 • Hasło Uwierzytelniające – hasło uwierzytelniające dostęp do konta Usługobiorcy w trakcie pierwszego logowania;
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004.171.1800) zwanej dalej Ustawa Prawo telekomunikacyjne;
 • Kanał dostępu – połączenie poprzez sieć Internet z serwerem świadczącym Usługę Wyniki On-line;
 • Usługa Wyniki On-line zwana także Usługą – usługa wykonywana przez  med&lab poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne;

III.    Zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wyniki On-line

1. Usługodawca w ramach zlecenia usługi wykonania badania diagnostycznego świadczy Usługę Wyniki On-line polegającą na udostępnieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy wyników badań diagnostycznych. Usługa Wyniki On-line dostępna jest pod adresem https://kl175.elaborat.marcel.pl/, gdzie po uprzednim uwierzytelnieniu, możliwy jest dostęp do wyniku badania diagnostycznego.

2. Usługa Wyniki On-line świadczona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (Dz. U. 2012 Nr 159 t.j. ) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie  rodzajów  i  zakresu  dokumentacji  medycznej  oraz  sposobu  jej przetwarzania (Dz. U. 2014.177 j.t.). Wynik badań diagnostycznych może być opatrzony podpisem elektronicznym i stanowi część dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej i udostępniany jest zgodnie z § 83.1. 2) Rozporządzenia przez dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji.

3. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usługi Wyniki On-line są następujące:

a. komputer, smartfon lub tablet połączony z siecią Internet;

b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera, smartfonu lub tableta dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.

4. Usługodawca dołoży należytych starań, aby korzystanie z Usługi Wyniki ON-line było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Usług Informacyjnych.

5. Usługodawca  zastrzega,  że  z  uwagi  na  publiczny  charakter  sieci  Internet, korzystanie z Usługi Wyniki On-line wiąże się z normalnym w takiej sytuacji ryzykiem.

6. Korzystanie z Usługi Wyniki On-line możliwe jest przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia. Wynik badania diagnostycznego dostępny będzie natychmiast po wykonaniu oznaczenia i przeprowadzeniu  dwustopniowej walidacji.

7.    Wyniki niektórych rodzajów badań diagnostycznych ze względów formalnych nie są dostępne w ramach Usługi Wyniki On-line.

IV.    Korzystanie z Usługi Wyniki On-line.

1. Korzystanie z Usługi Wyniki On-line wymaga uwierzytelnienia Usługobiorcy. Uwierzytelnienie polega na wpisaniu na stronie logowania adresu email, numeru PESEL oraz Hasła otrzymanych podczas Aktywacji w Laboratorium med&lab.

2. Usługobiorca   jest   zobowiązany   do   zachowania   adresu email, numeru PESEL oraz hasła dostępu w tajemnicy i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostępu do Usługi Wyniki On-line przez osoby nieuprawnione, za wyjątkiem gdy wynika to z zawinionego działania lub zaniechania Usługodawcy.

3. W przypadku utraty hasła dostępu możliwe jest ustawienie nowego przy pomocy adresu email oraz numeru PESEL przypisanych do konta Usługobiorcy.

4. Po 15 minutach bezczynności użytkownik zostanie automatycznie wylogowany, dalsze przeglądanie wyników wymagać będzie powtórnego zalogowania.

5. Usługobiorca  może  w  każdej  chwili  zakończyć  korzystanie  z  Usługi.  Skutki prawne zakończenia korzystania z zamówionej Usługi regulują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi i okoliczności faktyczne.

V.    Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi Wyniki On-line, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia  dostępu do Usługi Wyniki On-line:

 • ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
 • z konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów informatycznych i zasilania, przy czym okres czasowego zawieszenia dostępu nie będzie dłuższy, niż czas konieczny do usunięcia powstałych nieprawidłowości.

3. med&lab nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym lub urządzeniu, z którego korzysta Usługobiorca, które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usługi Wyniki On-line, jak również za ewentualne skutki wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystania łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Usługodawcy i szkody przez nie wywołane.

4. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za:

 • problemy  w  funkcjonowaniu  Usługi  Wyniki  On-line,  jeżeli  nastąpiły  one wskutek zdarzeń, takich jak m.in. wadliwe działanie sieci Internet, zakłócenia w działaniu sieci energetycznej, wady transmisji danych, działanie siły wyższej, decyzje organów władzy publicznej, opóźnienia wynikające z awarii systemów komputerowych, systemów zasilania i łączy telekomunikacyjnych, których med&lab przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mogł zapobiec;
 • następstwa korzystania z Usługi Wyniki On-line przez Usługobiorcę niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • korzystanie przez Usługobiorców z Usługi Wyniki On-line w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 • utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itp.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich)

5. Usługobiorca  zobowiązuje  się  korzystać  z  Usługi  Wyniki  On-line  w  sposób zgodny  z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

6. Usługobiorca zobowiązuje się do niepodejmowania działań prowadzących do zachwiania stabilności systemów informatycznych Usługodawcy lub pogorszenia jakości świadczonej przez niego Usługi Wyniki On-line. W celu zachowania bezpieczeństwa Usługodawca przechowuje historię logowania Usługobiorcy.

7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Usługobiorcę informacji uzyskanych za pośrednictwem Usługi Wyniki On-line, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie ochrony zdrowia.

VI.    Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługobiorca ma prawo złożenia reklamacji ściśle związanych z wadliwym funkcjonowaniem Usługi Wyniki On-line. Złożenie reklamacji może nastąpić pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub poprzez e-mail:  laboratorium@medandlab.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres e-mail, nr  PESEL lub nr zlecenia);

b. wskazanie problemu, w związku z którym składana jest reklamacja.

3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie  po  jej  otrzymaniu  i  udzieli informacji pisemnie lub poprzez e-mail. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usług nie związanych przedmiotowo z korzystaniem z Usługi Wyniki On-line, takich jak: skanowanie antywirusowe komputera, instalacja sterowników drukarki,  konfigurowanie  parametrów  łącza  internetowego,  testowanie poprawności pracy sprzętu komputerowego lub jego podzespołów, aktualizacja systemu operacyjnego.

VII.    Polityka prywatności

1. Usługodawca zapewnia poufność przesyłanych danych poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi informatycznych oraz szyfrowania.

2. W przypadku gdy Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców lub dane osobowe Usługobiorców zostały jej powierzone do przetwarzania, Usługodawca przetwarza tylko te dane osobowe Usługobiorców, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub zakończenia świadczenia Usługi Wyniki On-line przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usługi Wyniki On-line, z zachowaniem zasad danych osobowych i przepisów wykonawczych.

3. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Usługobiorców i ochrony ich danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

4. Po zakończeniu korzystania z Usługi Wyniki On-line przez Usługobiorcę med&lab nie będzie przetwarzać danych osobowych Usługobiorców, za wyjątkiem tych danych, które są:

 • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi;
 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

VIII.    Ochrona praw własności intelektualnej

1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usługi Wyniki On-line, w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych, prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują med&lab oraz podmiotom, z którymi med&lab zawarł stosowne umowy.

2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody Usługodawcy jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

IX.    Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Usługobiorców. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia  zmienionego  tekstu  Regulaminu  na  stronie  www.medandlab.pl.

2. Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem strony, www.medandlab.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronach internetowych medandlab pod adresem www.medandlab.pl. Rozpoczęcie korzystania z Usługi Wyniki On-line jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Prawem właściwym jest prawo polskie.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartymi przez Usługodawcę w indywidualnych umach dotyczących świadczenia Usługi Wyniki On-line pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.